Lidingö
Centerpartiet lokalt

Handlingsprogram 2015-2018

Bild

”Visionen om det småskaliga samhället på en ö, som är i balans med en växande storstad”

Lidingö är en unik plats med en blandning av stora grönområden och varierad bebyggelse. Placeringen helt nära en storstad ger medborgarna möjligheten att kunna utnyttja såväl det småskaliga gröna samhällets lugn och charm som den större stadens stora utbud och puls.

Centerpartiet vill att Lidingö fortsätter att utvecklas varsamt och med en känsla för dess unika värden. Utvecklingen skall ske i balans med den omliggande och snabbt växande Stockholmsregionen. Vi värnar om hela Lidingö och ser värdet i mindre stadsdelscentra som möjliggör att medborgarna kan promenera eller cykla för att nå daglig service.

Medborgarnas trygghet är viktig och speglas av en väl utvecklad omsorg för barn och äldre där respekten för varje människa sätts i fokus. Våra skolor är en trygg och inspirerande arbetsplats för våra ungdomar där lärarna är goda pedagoger och respekterade förebilder.

Vår vision är att Lidingö stad ska leva upp till bevis att vara ”Hälsans ö” genom att ge medborgarna ökade möjligheter till spontanidrott och tillgång till organiserade idrottsaktiviteter.

Lidingö har unika förtecken som ger energi och inspirerar till innovation. Enskilda entreprenörer såväl som det småskaliga näringslivet uppmuntras till vidareutveckling. Samarbeten mellan utbildning och näringsliv är viktigt och sträcker sig lång bortom Lidingöbron.

Lidingö är 2030 utsedd till Europas grönaste stad. Vår lugna, innovativa och populära skärgårdskommun har hållbara förtecken och är en klimatsmart förebild för andra kommuner där miljöteknik i framkant prioriteras.

Läs mer om våra olika tema inför valet 2014! Stadsplanering, utbildning, idrott, miljö, funktionshindrade och äldre samt demokrati.

STADSPLANERING  

”Vi vill värna hela Lidingö och utveckla alla stadsdelar”

Vi vill värna hela Lidingö och utveckla alla stadsdelar som är karaktäristiska för vår stad. Planering för en utbyggd kollektivtrafik med bl.a. pendelbåtar och närtrafik stimulerar närservice i kombination med prioriterade sammanlänkande cykel- och gångstråk.

En småskalig och varsam utbyggnad av Centrum/Torsvik
Vi vill ha en småskalig och varsam utbyggnad av Centrum/Torsvik, som bevarar Lidingös småstadskaraktär. Promenad- och cykelstråk prioriteras med utbyggd handel och trivsamma mötesplatser.
Vi vill att:
• bebyggelsen skall vara varierad, småskalig och anpassad till befintliga miljöer.
• nya bostäder förläggs, i en första etapp, till Stadshusparkeringen.
• Torsviksdiket överdäckas och bullerdämpas längs Södra Kungsvägen.
• handelsytorna anpassas för att tillgodose vardagsbehoven.
• exploateringsekonomin balanseras för att förhindra skattehöjningar.

Utveckling av stadsdelar
Alla stadsdelar på Lidingö är viktiga som attraktiva och levande mötesplatser för de boende. Vi vill:
• utveckla stadsdelarna utifrån de boendes behov och önskemål.
• skapa gestaltning i stadsdelarna som är hållbar över generationer.
• i dialog med de boende utveckla tydliga och anpassade förslag för varje stadsdel - Rudboda, Sticklinge, Näset, Torsvik, Bodal, Baggeby, Larsberg, Högsätra och Brevik – områden i behov av förnyelse - för ett bredare bostadsutbud och generell upprustning av utemiljöer - för bibehållen och utvecklad service, som också skapar förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik.
• att en plan tas fram för utveckling och förstärkning av närservice.
• att varje stadsdel ska kunna utveckla sin egen attraktiva karaktär.
• att platser och torg, som handels- och mötesplatser, kompletteras med parker, lekplatser, promenadstråk, träd och växtlighet.

Hållbara trafiksystem
Levande stadsdelscentra med service och aktiviteter, butiker och närhet till kollektivtrafik med anslutande cykelstråk minskar behovet av transporter inom ön. Kollektivtrafik och cykel ska vara våra första alternativ.
Vi vill att:
• pendelparkeringar etableras utmed Lidingöbanans stationer och pendelbåtarnas
bryggor.
• cykelparkeringar etableras vid Lidingöbanans stationer och pendelbåtarnas bryggor.
• Lidingö ska nå de nationella riktlinjerna där 90% av våra boende har högst 400m till kollektivtrafikanslutning med 15 minuters turtäthet.
• pendelbåtstrafiken byggs ut med brygghållplatser vid tex Gåshaga och Elfvik.
• kombinationsresor cykel-båt utvecklas.
• ett sammanhängande gång- och cykelnät med en framtida koppling över Kyrkviken skapas, som en länk i ett komplett cykelnät över ön.
• tvärgående busslinjer etableras, för att binda samman t.ex norra och södra Lidingö, skapa kontakt mellan stadsdelscentra, idrottsanläggningar och skolor.
• inrätta en föreningsbuss för barn efter skoltid, en länk mellan idrottsanläggningar och bl.a. Elverket
• upphandling av fordon och transporter inom staden ska ske utifrån målet med högsta miljöprestanda.

Utbildning

”Våra barn ska vara trygga och få utveckla sin kreativitet och kunskap”
Barnen är vår framtid. Våra yngsta ska få odla trygghet och utveckla sin kreativitet. Föräldrar ska kunna välja förskola med likvärdig verksamhet och kvalitet, oberoende av stadsdel och ledning.
Vi vill:
• skapa Sveriges mest attraktiva förskolor och skolor.
• hitta en modell att begränsa gruppernas storlek i förskolan.
• rekrytera kompetent och entusiastisk ledning, förskolepersonal och lärare.
• satsa på ett starkt lokalt ledarskap och arbetslag på varje enhet.
• formulera gemensam vision, inriktning och nivå för verksamheten.
• inspirera till stort föräldra- och elevengagemang.

Våra skolbarn skall ha tillgång till en välorganiserad fritidsverksamhet där idrott, musik, dans och teater är tydliga aktiviteter, som kan utövas i skolornas lokaler och på anläggningar inom skolfastigheterna, för att skapa stabilitet, sammanhållning och färre transporter.
Elevernas egna ansträngningar ska löna sig. All verksamhet skall vara trygg med tydliga ordningsregler och präglas av respekt mellan elever, lärare och övriga medarbetare.

Tydligt ledarskap och stärkt lärarprofession
Tydligt ledarskap och samspelta lärarlag är nyckeln till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Våra rektorer i Lidingö ska få både ökad frihet och större ansvar.
Vi vill:
• förstärka det lokala ledarskapet med mer självständiga skolenheter; ”frihet under ansvar”.
• minimera antalet styrdokument, utvärderingar och enkäter som kräver pedagogernas uppmärksamhet och tid.
• låta rektorer och ledare ägna tid åt det pedagogiska arbetet och utveckla verksamheten tillsammans med lärarna.
• erbjuda konkurrensmässiga löner och ett attraktivt arbetsklimat.

En trygg skola för bättre resultat
Trygga barn är avgörande för en lyckad skolgång. Våra små barn ska kunna knyta an till de vuxna i förskolan. Våra ungdomar skall ha arbetsro i klassrummet.
Vi vill:
• skapa mindre barngrupper i förskolan.
• skapa mindre barngrupper i grundskolans första årskurser.
• att alla skolor på Lidingö ska erbjuda läxhjälp efter skoltid med stöd av skolans lärare.
• häva vikariestoppet i skolor och förskolor nu, så att förskolebarn har tillräckligt många vuxna i sin omgivning och att elevernas håltimmar minimeras.
• arbeta för att motverka droganvändning bland Lidingös ungdomar.
• satsa på och utveckla skolgårdar för fler fritidsaktiviteter på skolans område.

Ekologiskt och närodlat
Nästan all mat vi äter i Sverige är besprutad med kemiska bekämpningsmedel. Rester finns kvar i maten vilket oroar, särskilt vad gäller effekterna på barn. Vissa kemikalier misstänks bidra till cancer, fetma, diabetes och störning av utvecklingen av barns nervsystem.
Vi vill:
• skapa förutsättningar för lokal tillagning av skolmaten.
• i samverkan med skola och elever välja matsedlar med goda och näringsriktiga rätter, uppskattas av eleverna.
• att ekologiska produkter ska dominera råvarorna på barnens tallrikar.
• satsa på närproducerade råvaror.
• möjliggöra att elever får delta i matlagning och planering av matsedlar.
• etablera en tävling mellan skolorna om årets eko-rätt.

”Våra ungdomar ska få en utomordentligt bra plattform för fortsatta studier”

Attraktiv gymnasieskola på Lidingö
Våra gymnasieelever kommer att bli fler. Barnkullarna är stora och inflyttningen till Lidingö tilltar med utveckling av centrum och stadsdelar. Prognosen visar att det år 2018 kommer att finnas ca 1.800 elever i gymnasieålder boende i Lidingö. Hersby gymnasium har idag maximalt ca 1024 platser. Lärarnas utökade undervisningsskyldighet på gymnasiet minskar tillgänglig, enskild tid med varje elev.
Vi vill:
• skapa en plan och strategi under kommande mandatperiod, för en framtida gymnasieskola, som kan ta emot fler elever.
• att gymnasieskolan på Lidingö ska vara attraktiv och av hög kvalitet i konkurrensen med innerstadsskolorna.
• elever och lärare ska få mer tid tillsammans - en viktig framgångsfaktor.
• undvika att undervisningsskyldigheten ökar på bekostnad av mötet mellan elev och lärare.
• förbättra lärarlönerna för att locka de bästa till Lidingö. Vi måste ligga i topp när det gäller lönesatsningar och inte som nu, vara nr 14 från slutet.
• att våra ungdomar erbjuds en skola som lägger grunden för fortsatt utbildning på de bästa högskolorna och universiteten både i Sverige och utomlands.

Aktivitets- och kulturhus
Cykolpen, Satelliten och Dieselverkstaden är exempel på vad våra grannar skapar tillsammans med sina ungdomar. Utveckla en arena i samråd med våra ungdomar, fritidspedagoger och aktiva föreningar. Behovet att få uttrycka sig genom t.ex musik, film, dans, skejting och klättring, bidrar till hälsa och stimulans hos våra unga.
Arenan ska vara en plats för att läsa, spela spel, gå på disco, hänga på - en plats som skapar möten mellan generationer och kulturyttringar.
På arenan finns scener, klätterväggar, café, replokal, media-, musik- och dansstudio, rum för färg och form, rum för andakt, filmklubb, verkstäder och teater. Unga människor ska också kunna få hjälp att pröva idéer de vill förverkliga.
Vi vill:
• utreda möjligheten att samla kultur och ungdomsforum i en arena, ett kultur – och aktivitetshus.

Lokalanvändning
Våra förskolor och skolor skall verka i väl fungerande lokaler, där kostnaderna är rättvist fördelade. Lokalkostnadernas andel av pengbeloppet får inte öka för verksamhet i kommunens egen regi.
• Vid nyproduktion av förskolor och skolor ska erfarenheter från genomförda projekt tas tillvara.
• Under nyproduktioners programarbete skall alternativa lösningar ska vägas mot framtida hyresnivåer.
• Efter att en ny förskola eller skola har projekteras skall en oberoende part granska genomförandeplan och budget innan kontrakt om byggnation skrivs med en entreprenör.
• I de fall kommunen är hyresvärd till förskolor och skolor skall största möjliga ansträngning göras för att erbjuda ökad eller minskad lokalyta för att verksamheten skall kunna anpassa sig efter varierande behov. Kostnader för outnyttjade lokaler får inte bli en orimlig ryggsäck att bära!

Idrott

”Spontanidrott och föreningsliv”

Spontanidrott och organiserade idrottsaktiviteter skapar glädje, engagemang, lagarbete, fostran och kunskap i en god social miljö med hälsosamma förtecken. Ideella idrottsföreningar gör en stor insats bl.a genom att bidra med förebyggande hälsovård, kompetens, ideell tid, social miljö och andra resurser.

Ideella ledare som tar ansvar och bedriver fungerande ledar- och styrelsearbete är grunden för föreningar som är långsiktigt framgångsrika. Vi vill uppmuntra föräldrar att engagera sig att vara ledare och följa med sina egna barn samt aktivt stödja och initiera en ledarskapsutbildning.

Nästa generations ledare och tränare utvecklas, vilket gör idrotten till en viktig del av våra ungdomars uppväxtmiljö. Centerpartiet vill stödja idrottsföreningarna, för att även elitidrott ska ges bättre förutsättningar på ön.
Vi vill att:
• alla skall ha möjlighet att vara med i våra idrottsföreningar.
• engagerade medborgares initiativ och ideella drivkrafter uppmärksammas.
• stöd- och ledarskapsutbildningar för föräldrar inom idrotten.
• kommunen tar en aktivt ledande roll för att samordna föreningar och stöd kring administration och regelverk.

Bygg en klimatsmart simhall
Vi vill:
• bygga en klimatsmart simhall med varmvattenpool (även för rehab), gym och hälsoriktig matservering. En inbjudande och inspirerande miljö är viktigt för att locka nya grupper i alla åldrar.
• behålla Breviksbadet för soliga dagar!
• erbjuda simundervisning som del i den lokala verksamhetsplanen för skolorna. Vi bor på en ö. Simkunnighet hör till allmänbildningen.

Utveckla Vallen
Vi vill att:
• Vallen ska få ändamålsenliga löparbanor.
• byggnader för föreningars kansli, omklädning och sociala samvaro ska vara samordnade så långt det är möjligt.
• Vallen och ytorna runt omkring är en viktig plats för Lidingöloppet och dess starka varumärke och dess olika arrangemang.
• en inomhushall planeras (på sikt) vid Vallen för att underlätta under vinterhalvåret.
• placering av en multiarena för handboll, volleyboll, innebandy, friidrott m.fl. idrotter ska utredas.

Inför nolltaxa för föreningslivet
Vi vill:
• Införa nolltaxa för föreningslivets ungdomsverksamhet (gäller även för hallar och planer).

Spontanidrott
Vi vill att:
• löp- och skidspår byggs ut.
• skridskobanor t.ex. på Kottlasjön och skolgårdar anläggs och sköts under vinterhalvåret.
• cykelvägar, bollplaner, utegym & skateboardramper blir fler och byggs ut.

Bra båthamnar för segling och kanot
Vi vill:
• skapa bättre förutsättningar för jollesegling och kanot med bryggor, uppläggningsplatser och förråd.

Miljö

”Ett grönt och klimatsmart Lidingö”

Lidingö ska bli ett hållbart, klimatsmart samhälle med levande stadsdelar och användning av modern miljöteknik – en förebild för andra kommuner. Skogar och parker, strandområden och naturreservat ska vårdas på vår ö, som ligger i världens största innanhav, Östersjön.
Vi vill:
• utveckla stadens miljöprogram.
• introducera ett miljöpris för goda insatser inom hållbar utveckling.
• stimulera bra idéer för hållbara jobb och utveckla samverkan mellan näringsliv och gymnasieelever.

Vi vill skydda våra skogar och naturreservat
En av Lidingös främsta tillgångar är naturområden med rikt växt- och djurliv, där möjligheter till rekreation och friluftsliv är många.
Vi vill:
• utveckla skötseln av våra skogar där natur- och upplevelsevärden, djurliv och växtlighet är överordnade andra mål.
• utöka naturreservatet för att skydda marken kring Kottla gård.
• säkra att nuvarande naturreservat även i fortsättningen är skyddade.

Vi vill ha renare luft och högre ambition i klimatfrågan på Lidingö
Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Vi vill möta klimatfrågan med åtgärder som minskar vår klimatpåverkan och samtidigt förbättrar livet för Lidingöborna i vardagen.
Vi vill:
• skydda gröna ytor och naturmark från exploatering.
• agera för hållbara transporter med utbyggd kollektivtrafik, försök med elbilspooler, laddstolpar, förstärkt båtpendling och gratis aktivitetsbuss för barn och ungdomar efter skoltid.
• utveckla Lidingö till en cykel- och promenadstad med grönt nätverk av gång- och cykelstråk.
• utveckla och stimulera alla Lidingös stadsdelar med attraktiv närservice och incitament för butiker.
• genomföra kostnadseffektiva och klimatsmarta energibesparande åtgärder på stadens byggnader.
• att nybyggnation sker med miljösmart planering och teknik, med minimal miljöpåverkan och tillförande av ekosystemtjänster.
• införa sortering av matavfall, för att göra det enklare och mer lönsamt att återvinna våra rester till ny energi.

Vi vill ha rent vatten på och kring Lidingö
Vattnet som omger oss är en stor resurs för rekreation, fiske och bad. Vår största sjö, Kottlasjön är en viktig biotop och uppskattad tillgång för många under sommarhalvåret.
Vi vill att:
• kvaliteten på Kottlasjöns vattensystem skyddas.
• allt dagvatten från vägar och trottoarer på Lidingö tas om hand och behandlas innan det släpps ut, för att förhindra att skadliga ämnen släpps ut i havet.
• ett åtgärdsprogram för diffusa utsläpp via diken eller bäckar inventeras.
• Käppalaverket ökar sin förmåga att ta emot och processa biologiskt nedbrytbart avfall.
• dispens för strandskydd bara sker undantagsvis.

Vi vill ha ekologisk och närproducerad mat i skola och omsorg på Lidingö
Nästan all mat vi äter i Sverige är besprutad med kemiska bekämpningsmedel. Rester finns kvar i maten vilket oroar, särskilt vad gäller effekterna på barn. Vissa kemikalier misstänks bidra till cancer, fetma, diabetes och störning av utvecklingen av barns nervsystem.
Vi vill att vår mat produceras på ett sätt som är bra både för miljö och djur utan långväga transporter. De kommunala kraven i upphandlingen kan utvecklas och nå längre.
Vi vill att:
• närproducerade och ekologiskt odlade produkter prioriteras i upphandlingen av mat till barn och äldre.
• kommunen möjliggör samverkan mellan skola och lantbruk för att skapa insikt hos barnen kring matens kretslopp.
• tillagningen sker på skolorna där våra barn och ungdomar som del i undervisningen kan delta i tillagningen.
• kriterierna för stadens kostupphandlingar utvecklas.

Vi vill ha ett Lidingö utan skadliga kemikalier
Miljögifterna har letat sig in i våra kläder, vardagsrum och förskolor. Det är dags att ta barnens utsatthet för skadliga kemikalier på allvar. Centerpartiet vill att våra barn får sova middag på giftfria textilier och krama giftfria gosedjur. Centerpartiet prioriterar barnen. Ge dem en giftfri vardag!
Lidingö Stad ska sluta använda farliga kemikalier inom sina kommunala verksamheter.
Vi vill att:
• en kemikalieplan upprättas, för att få insyn i och påverka kemikalieanvändningen inom stadens verksamheter.
• staden aktivt arbetar med att ersätta utfasningsämnen via kemikalieplanen.
• de yngsta barnen prioriteras genom att utveckla krav och kriterier för upphandling av produkter i barnens vardag på förskolor och skolor.

Funktionshindrade och äldre

”Värna om funktionshindrade och äldre”

Alla individer, oavsett funktionsnedsättning eller ålder ska få leva sitt liv utifrån sina behov och önskemål. Det ska vara trivsamt och berikande att åldras på Lidingö med tillgång till mötesplatser och olika aktiviteter.


Äldre behöver förr eller senare någon form av stöd och hjälp i det dagliga livet. Vård och omsorg ska präglas av respekt för människors integritet och rätt till värdighet och rätt till självbestämmande. Lidingöborna ska kunna ställa höga krav på kvalitet och valfrihet för funktionsnedsättning och ålder.

Funktionshindrade och äldre ska ha rätt till olika kontakter mötesplatser och inflytande
Vi vill:
• stimulera tillkomsten av fler öppna platser för samvaro och aktiviteter, bland annat genom att uppmuntra ideella insatser.
• bekämpa ofrivillig ensamhet.
• skapa balans mellan nödvändig omsorg och efterlängtad social stimulans.
• att alla ska ges möjlighet att få äta tillsammans med andra om man så önskar.
• utöka den öppna dagverksamheten där ingen biståndsbedömning behövs.

Hög kvalitet och självbestämmande bland funktionshindrade och äldre
Vi vill att:
• service, vård och omsorg ska ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande.
• höga kvalitetskrav ska ställas på alla tjänster oavsett om vården ges i egen regi eller av privata vårdgivare.
• funktionshindrade inte ska behöva en anhörig för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Boende och utevistelse
Vi vill att:
• för varje stadium av åldrandet kunna erbjuda olika alternativ för boende, stöd och aktivering.
• bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboende byggs.
• de äldres skiftande behov tillgodoses genom särskilt boende med olika inriktningar för demenssjukdomar och fysiska funktionsnedsättningar.
• boende för äldre planeras nära skolor för möjlighet till kontakt med barn och ungdomar.
• alla som bor i vård- och omsorgsboende ska ha rätt till utevistelse. Promenader ska kunna ges som biståndsinsats för personer med hemtjänst.
• funktionshindrade ska ha en god vårdinsats som ger rätta förutsättningar till ett så normalt liv som möjligt.
• läkarmedverkan och närvarande enhetschefer ska finnas i LSS-boende.

Inrätta en gemensam äldrevårdscentral
Vi vill arbeta för att landstinget ska inrätta en äldrevårdscentral för omsorgen och vård för äldre med tonvikt på förbyggande verksamhet.

Stöd till anhöriga
Vi vill att anhörigas och närstående behov av stöd ska ses över och förbättras.

Engagerade och kunniga medarbetare:
En bra omsorg förutsätter engagerade och kunniga medarbetare.
Vi vill att alla medarbetare ska ha god kompetens och få möjlighet till bra utbildning.

Demokrati

”Vi vill värna demokratin och medborgarinflytandet”

Vi vill gärna att du är med och utformar målen för Lidingös utveckling.
Det finns alltid utrymme att utveckla vår demokrati. Lidingö behöver fler engagerade medborgare i politiken för att forma vår framtid.
Vi vill att:
• Lidingöbor ska ha rätt att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.
• frågor om lokal demokrati och utökande av medborgarnas påverkansmöjligheter utreds och utvecklas i olika forum kring frågor som berör.
• våra unga stimuleras att delta i arbetet med aktuella samhällsfrågor. De är nyckeln till framtida engagemang.
• integrations- och genusperspektiv beaktas i kommunala beslut, för att skapa en stolt stad präglad av mångfald.

Vi lyssnar gärna på dig!
Tveka inte att kontakta oss inom Centerpartiet Lidingö för att delge oss dina synpunkter på vårt handlingsprogram. Vi tar tacksamt emot dina ideer och konstruktiv kritik. Vår uppriktiga ambition är att genom politiskt engagemang göra Lidingö ännu bättre. Det kan vi bara göra om vi lyssnar och tar intryck från andra.

Lidingö i juni 2014
Styrelsen för Centerpartiet Lidingö